Certyfikaty

Dowód jakości dla naszych produktów

Certyfikaty CE pojawiają się na wielu produktach, które są przedmiotem obrotu na jednolitym rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Oznaczenie CE jest wymagane w wielu produktach i jest gwarancją tego, że:
• produkt spełniają wymagania UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska
• jest wskaźnikiem zgodności produktu z prawodawstwem UE
• umożliwia swobodny przepływ produktów na rynku europejskim


Wszystkie wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej muszą spełniać zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych.

Znak CE nie służy celom marketingowym i handlowym, nie określa pochodzenia wyrobu, ani nie świadczy o jego jakości. Oznakowanie CE nie jest też znakiem bezpieczeństwa. Znak CE na wyrobie oznacza, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia oraz że został poddany stosownym procedurom oceny zgodności, zakończonym oceną pozytywną.Podmiot wprowadzający wyrób na rynek, zobowiązany jest dopełnić czynności związanych z oceną zgodności tego wyrobu przed jego udostępnieniem. W Polsce aktem prawnym regulującym te kwestie jest ustawa o systemie oceny zgodności.